Yayın Sağlama

Yayın istek formu (satın alınması talep edilen yayınlar için doldurulacaktır)
Kütüphanelerarası ödünç yayın / belge sağlama formları

Amaç

Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere basılı ve elektronik yayınların satın alınması, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanmasıdır.

İTÜ Kütüphaneleri’nde koleksiyon geliştirme işlemi İTÜ mensuplarının istekleri ve konu uzmanlarının seçimi doğrultusunda yapılmaktadır.

A. Genel Kurallar

 1. İTÜ mensubu olan tüm kütüphane kullanıcıları yayın isteğinde bulunabilir. Yayının sağlanmasına koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde Daire Başkanlığı tarafından karar verilir. 
 2. Kullanıcıların yayın isteğinde bulunabilmesi için kütüphaneye üye olması gerekmektedir. 

B. Kitap Satın Alma Politikası

 1. İTÜ Mensupları İTÜ Kütüphanelerinde bulunmayan yayınlar için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının web sayfasında Hizmetler menüsü altındaki Yayın Sağlama Bölümünde bulunan yayın istek formunu doldurarak istekte bulunabilir. 

   

 2. Talep edilecek yayın sayısında İTÜ mensupları için bir sınırlama bulunmamaktadır. Daire Başkanlığına tahsis edilen yayın alım bütçesi, üniversitedeki birimlerin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları dikkate alınarak oluşturulan kriterler doğrultusunda harcanmaktadır.

   

 3. İTÜ mensuplarından gelen yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirmeye alınır. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:
        a) İstenen yayının konusu (İTÜ’nün eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)
        b) Disiplinlerarası kullanımı
        c) Güncelliği
        d) Yayınevinin niteliği
        e) Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı
        f) Fiyatı
        g) Yayının Dili
        h) Fiziksel özellikleri (basılı, elektronik)
        i) İstenen yayının aynı nüshasının İTÜ Kütüphanelerinde olup olmadığı,
  * Öğretim üyeleri tarafından önerilen rezerv (ders kitapları) yayınların sağlanması konusunda 3.7 Rezerv Yayınlar (Ders Kitapları) Koleksiyonu’ndan Yararlandırma ve Ödünç Verme Kuralları’na bk.

C. Süreli Yayın Sağlama Politikası

İTÜ öğretim üyeleri abone olunmasını istedikleri süreli yayınların bilgilerini bölüm başkanlıkları aracılığıyla Daire Başkanlığına iletirler. Süreli yayın istekleri her yıl sonunda Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:
      a) İstenen süreli yayının konusu (İTÜ’nün eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)
      b) Bilimsel niteliği
      c) Yayınevinin niteliği
      d) Fiyatı
      e) Yayının Dili
      f) Fiziksel özellikleri (basılı, elektronik)
     

D. Elektronik Kaynak Sağlama Politikası

Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma amaçlarını ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile elektronik ortamda erişilebilen kaynaklar (Süreli yayınların veya kitapların yer aldığı tam metin veritabanları, indeks ve özet veritabanları, görsel işitsel materyaller, bilgisayar dosyaları) elektronik kaynak olarak adlandırılmaktadır. 
Elektronik yayın sayısının artması ile birlikte kütüphanenin koleksiyon yapısı da değişmeye başlamıştır. Mekana bağımlı basılı dergi sayısı azalmış, aynı anda birden çok kişinin erişebildiği elektronik dergi modeli yaygınlaşmıştır. Ayrıca tek tek elektronik dergi aboneliği pahalıya mal olduğundan, oluşturulan işbirlikleri ile bir yayıncının bütün dergilerine abonelik yoluyla erişim olanağı sağlanmıştır. 

1. Elektronik veritabanı abonelikleri yapılırken dikkate alınan kriterler:
      a) Veri tabanın konusu (İTÜ’nün eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)
      b) Aynı konuda kütüphanenin abone olduğu başka bir veri tabanın olup olmaması
      c) Deneme süresinde alınan kullanım istatistikleri
      d) Veritabanın bilimsel niteliği
      e) Yayınevinin niteliği
      f) Makalelerin veriliş formatı (HTML, PDF, Epub vb.)
      g) Veritabanının üzerinde çalıştığı platformun hızı ve güvenilirliği,
      h) Arayüzün rahat kullanılabilirliği
      i) Lisans şartları
      j) Kullanıcılardan gelen talepler
      k) Bütçe ve birim maliyet analizleri
Veritabanı aboneliklerinin yenilenmesinde kullanım istatistikleri dikkate alınmakta, ilginin yeterli olmaması durumunda aboneliğin iptali söz konusu olabilmektedir.

2. Görsel-İşitsel Materyal seçilirken dikkate alınan kriterler;
      a) Eğitim destekleyecek özellikte olması,
      b) Kültürel amaçlı materyallerde kullanıcının düzeyine uygun olması,
      c) Ödüllü olması (film seçiminde).

E. Tez Sağlama Politikası

Üniversitede hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer kopyası (elektronik ve basılı) ÜYK kararıyla Mustafa İnan Kütüphanesinde bulundurulmaktadır. (Bitirme tezleri kapsam dışıdır).

F. Bağış Politikası

İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinimleri doğrultusunda kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacı ile bağış yayın kabul etmektedir.

 1. Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların, bağışlayacakları yayınların bilgilerini içeren listeyi önceden Daire Başkanlığı’na iletmesi gerekir.
 2. Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir basma eser niteliği dışında kalanlardan, güncelliğini yitirmiş olanlar bağış olarak kabul edilmez. 
 3. Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna karar verilen yayınlar teknik işlemleri yapılarak koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişi veya kuruma İTÜ adına teşekkür mektubu gönderilir. 
 4. Bağış yapılan yayın, kütüphane koleksiyonunda (rezerv yayınlar hariç) mevcutsa kabul edilmez. 
 5. Daire Başkanlığı bağış yapılan yayınları hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.
 6. Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için koleksiyonun başlangıcı ya da devamının kütüphanede bulunması gerekir. 
 7. Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir. 
 8. Daire Başkanlığı özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için başvurabilir. 
 9. Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği yayınları iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir. 
 10. Fotokopi yayınlar, fiziksel açıdan kötü durumdaki yayınlar ve devamlılığı sağlanamayan süreli yayınlar bağış olarak kabul edilmemektedir. 

Diğer Kurumlara Bağış Gönderim Politikası

 1. İTÜ kütüphanelerine bağış yoluyla gelmiş olup ancak kütüphanelerimizde mevcut olan yayınlar diğer istekli kurumlara gönderilmektedir. 
 2. Gönderim için yazılmış olan program üzerinden kurumların formda istenen bilgileri eksiksiz doldurarak kayıt olması gerekmektedir.
 3. Aynı yayını birkaç kurumun istemesi durumunda öncelik ilk istekte bulunana verilecektir.
 4. Gönderim ücretleri talepte bulunan kurumlar tarafından karşılanacaktır.
 5. Değerlendirmeler aylık periyotlarla yapılacaktır.
 6. Bağış listesi İTÜ kütüphane web sayfasında sürekli erişilir halde olacaktır. Ancak farklı zamanlarda yayın seçmiş olan kurumlar taleplerini bitirdikten sonra kutuphane@itu.edu.tr adresine seçimini tamamladığına dair e-posta atması gerekmektedir.

 

   

    menuicon